Âm nhạc của chúng tôi

Chúng tôi truyền tải âm nhạc

  • mà không có quảng cáo đài phát thanh
  • nhạc khí
  • một ngày tất cả 24 giờ, cả năm
  • được lựa chọn cẩn thận với 10 năm kinh nghiệm xuất bản của chúng tôi
  • với một tiêu chí tác động tích cực đến người nghe, không phải là quyền thị trường
  • được đánh giá tích cực của các bác sĩ, nữ hộ sinh và tâm lý học
  • miễn phí

Hãy nhận các ứng dụng điện thoại di động